Insun Yu*

  1. Ownership of Family Property

Marriage in the Lê society (1428-1788) of Vietnam was closely connected to the perpetuation of the family, i. e., procreation. Married couples were expected to produce one or more children who automatically became the members of the family by birth. The children’s automatic family membership meant that they acquired inheritance of family property. Then, in what way did the children inherit that property?

*     Professor, Doctor, Seoul National University.

THE EQUAL DIVISION OF INHERITANCE AMONG SONS AND DAUGHTERS IN LÊ SOCIETY OF VIETNAM: A REVISIT

Nhìn nhận lại vấn đề phân định quyền thừa kế công bằng giữa con trai và con gái trong xã hội Đại Việt dưới Triều Lê
___________________________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 1147 đến trang 1153)