Park Ji Yeon

Lời giới thiệu

 Luận văn Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam hiện nay và bài học kinh nghiệm từ chiến lược phát triển giáo dục của Hàn Quốc giai đoạn 1960- Đầu thế kỉ 21” được học viên cao học Park Ji Yeon bảo vệ thành công vào tháng 3/2019 và được hội đồng khoa học đánh giá cao về kết quả nghiên cứu. Chúng tôi xin trích giới thiệu một phần trong chương 3 của luận văn.