Nguyễn Ngọc Giao

Nhà sử học Pháp Jean Chesneaux đã từ trần ngày 23.7.2007 tại tư gia (Boulevard de l'Hôpital, Paris 5), thọ 85 tuổi. 

Thu Tứ

Người nước khác nhìn ta 

Cristophoro Borri 
Paul Doumer 
Pierre Huard 
Tomita Kenji 
John Stevenson và John Guy 
Gerald W. Fry