PGS. Kimura Mizuka

Giới thiệu

Theo báo cáo nghiên cứu được tiến hành vào năm 1945, Chen Chin-ho (Trần Kinh Hòa) đã liệt kê 41 họ tộc ở làng Minh Hương, trong số đó hàng chục họ tộc được cho là có nguồn gốc từ người Trung Hoa xưa như Cam, Chu, La, Hầu, Lưu, Nhân...

Lịch sử di cư và nghi lễ thờ cúng tổ tiên của các dòng họ gốc hoa ở Hương Vinh