Address:
10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1
HCM
Việt Nam
Phone:
+84 28 38 225009
Fax:
+84 28 38229390