Xin lưu ý một số mốc thời gian:
- 31/7/2021: Hạn chót đăng ký đề tài và tóm tắt
- 30/10/2021: Hạn nộp toàn văn
- 18/12/2021: Hội thảo
- Địa chỉ gửi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;