Print
List of graduates
Hits: 820
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 115VNH0014 Kim Han Wool nữ 3/2/1986 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
2 115VNH0016 Kambayashi Hiroal nam 12/20/1968 Nhật Bản 2011 2015 Giỏi
3 115VNH0024 Choi Jung Yun nữ 9/11/1992 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
4 115VNH0025 Taki Kenchihiro nam 1/28/1969 Nhật Bản 2011 2015 Giỏi
5 115VNH0030 Lee Sang A nữ 31/08/1992 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
6 115VNH0033 Shin Se Hee nữ 2/15/1993 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
7 115VNH0039 Kim Su Kyung nữ 9/9/1991 Hàn Quốc 2011 2015 Giỏi
8 115VNH0040 Kim Sung Hoon nam 1/29/1989 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
9 115VNH0043 Lee Yang Ro nam 3/6/1987 Hàn Quốc 2011 2015 Khá
10 115VNH0044 Choi Yoon Jung nữ 2/22/1993 Hàn Quốc 2011 2015 Khá