STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

05VNH03 Ha Jung Ho Nam 1/11/1980 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
2 05VNH08 Choi Hyo Ju Nữ 6/11/1985 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
05VNH11 Cho Sung Min Nam 4/26/1982 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
05VNH12 Kang Yoo Min Nữ 8/17/1986 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
5 05VNH14 Yoo Jin Oh Nam 1/10/1982 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
6 05VNH15 Kim Kyung Su Nam 1/11/1981 Hàn Quốc 2005 2009 TBK
7 05VNH16 Hong Sung Yun Nữ 1/14/1977 Hàn Quốc 2005 2009 Giỏi
8 05VNH20 Lee Dong Gun Nam 11/27/1984 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
9 05VNH22 Kim Sang Hyun Nam 1/23/1983 Hàn Quốc 2005 2009 Khá
10  05VNH02 Kim Young Hee Nữ 11/24/1986 Hàn Quốc 2005 2010 Khá
11 05VNH13 Jang Mi Na Nữ 7/1/1971 Hàn Quốc 2005 2010 Khá