Print
List of graduates
Hits: 1968
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 105VNH0011 Kwon Hye Min nữ 07/02/93 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 2 105VNH0012 Park Hye Yeon nữ 27/10/91 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 3 105VNH0013 Lim Hyo Sun nữ 23/06/91 Hàn Quốc 2010 2014 TBK
 4 105VNH0015 Jo Keon Bak nam 12/06/87 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 5 105VNH0018 Kim I Seul nữ 11/11/1991 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 6 105VNH0019 Pang Lei nữ 26/02/92 Trung Quốc 2010 2014 Giỏi
 7 105VNH0026 Choi Ran nữ 26/09/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 8 105VNH002' Kim Saes Byeol nữ 19/08/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 9 105VNH0028 Hwang Sara nữ 16/08/91 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 10 105VNH0031 Yun Seong Baek nam 09/10/86 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 11 105VNH0033 Lee Soo Kyung nữ 09/11/91 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
12  105VNH003' Shin Won Seok nam 01/07/77 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 13 105VNH0042 Kang Yoo Seon nữ 30/11/90 Hàn Quốc 2010 2014 Giỏi
 14 105VNH0045 Lee Hyun Seok nam 05/08/1987 Hàn Quốc 2010 2014 Khá
 15 105VNH0016 Kim Kwang Jun nam 11/01/92 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 16 105VNH001' Lee Kyu Sung nam 08/05/87 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 17 105VNH0030 Jung Seok Bae nam 06/05/87 Hàn Quốc 2010 2015 Khá
 18 105VNH0035 Hong Sung Yeon nam 1/19/1991 Hàn Quốc 2010 2015 TBK
 19 105VNH0038 Ahn Woo Jin nam 23/05/86 Hàn Quốc 2010 2015 TBK
 20 105VNH0044 Kang Yun Ja nữ 05/06/83 Hàn Quốc 2010 2015 Jun-15