Print
List of graduates
Hits: 1368
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

08VNH47 Yoon Sun Ae Nu 12/13/1987 Hàn Quốc 2008 2011 Giỏi
08VNH06 Kim Bong Nam nam 2/17/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH09 Yoon Da Rae nu 12/2/1986 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH13 Jun Eun Ju nu 3/20/1971 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
08VNH15 Shin Gu nam 2/22/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH18 Kim Hee Jung nu 7/29/1987 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH19 Bin Hye Jeong nu 8/29/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
08VNH21 Kim Hyo Jung nu 1/4/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 9 08VNH23 Oh Hyun Joung nu 3/26/1976 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
10  08VNH25 Shin Ji Hee nu 11/29/1988 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 11 08VNH27 Sim Jong Hun nam 8/2/1983 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 12 08VNH28 Choi Ju Young nam 11/17/1980 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 13 08VNH29 Kwon Jung Hwan nam 2/10/1985 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 14 08VNH33 Kim Min Jae nu 10/24/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 15 08VNH35 Jang Myung Whan nam 2/8/1985 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 16 08VNH39 Sung Sang Hoon nam 7/16/1984 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 17 08VNH40 Ahn Sat Byul nu 3/2/1990 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 18 08VNH45 Lee Soo Jin nu 3/2/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 19 08VNH46 Lee Soo Young nam 11/2/1984 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 20 08VNH48 Lee Sun Jae nu 12/7/1979 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 21 08VNH50 Hwang Ui Seon nu 4/26/1989 Hàn Quốc 2008 2012 Khá
 22 08VNH55 Kang Young Ran nu 8/3/1971 Hàn Quốc 2008 2012 Giỏi
 23 08VNH24 Cho Hyung Min nam 1/11/1986 Hàn Quốc 2008 2013 TBK
 24 08VNH41 Shin Se Young nữ   Hàn Quốc 2008 2013 TB
 25 08VNH08 Kim Chung Man nam 1/17/1990 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 26 08VNH11 Kim Dong Hyeon nam 10/2/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 27 08VNH16 Chae Hee Gun nam 2/13/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Giỏi
 28 08VNH17 Kim Hee Jea nam 04/06/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 29 08VNH49 Lee Tae Ho nam 24/08/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Giỏi
 30 08VNH51 Kim Woo Sung nam 20/06/1989 Hàn Quốc 2008 2014 Khá
 31 08VNH36 Sung Nak Kyung nam 10/7/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Khá
 32 08VNH56 Ha Ji Oh nam 04/05/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Khá
 33 08VNH57 Bae Jae Hyoung nam 2/10/1989 Hàn Quốc 2008 2015 Giỏi
 34 195VNH00L Lee Jin Ho nam 8/15/1990 Hàn Quốc 2008 2015 Giỏi