Print
List of graduates
Hits: 1259
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 07VNH14 Park Da Jung Nữ 3/1/1987 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 2 07VNH16 Lee Dae Sung Nam 6/3/1981 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 3 07VNH19 Cho Dong Hyuk Nam 6/19/1984 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 4 07VNH26 Hwang Hyun Mee Nữ 1/22/1975 Hàn Quốc 2007 2011 Xuat sac
 5 07VNH27 Park Jae Kwan Nam 1/22/1985 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 6 07VNH30 Cha Ji Hoon Nam 8/1/1981 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 7 07VNH31 Lee Ji Hoon Nam 5/1/1973 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 8 07VNH32 Choi Jin Sung Nam 11/18/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 9 07VNH34 Lim Jun Ho Nam 3/12/1983 Hàn Quốc 2007 2011 TBK
 10 07VNH37 Park Ki Young Nam 2/19/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 11 07VNH39 Eo Kwang Min Nam 3/6/1981 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 12 07VNH48 Han Song Yi Nữ 6/7/1984 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 13 07VNH50 Jung Sung Gil Nam 12/20/1982 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 14 07VNH51 Chang Yong Jun Nam 9/20/1988 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 15 07VNH55 Son Eun Hwa Nữ 4/12/1988 Hàn Quốc 2007 2011 Khá
 16 07VNH57 Lim Jeang Ho Nam 1/25/1983 Hàn Quốc 2007 2011 Giỏi
 17 07VNH40 Yoo Lee Ra Nữ 10/25/1985 Hàn Quốc 2007 2012 Khá
 18 07VNH49 Oh Soon Hwan nam 5/23/1984 Hàn Quốc 2007 2012 Giỏi
 19 07VNH17 Park Dae Yong nam 12/9/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Giỏi
 20 07VNH21 Park Gii Hyung nam 8/6/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 21 07VNH23 Lee Gyeong Ju nam 11/30/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Giỏi
 22 07VNH43 Yu Sang Keun nam 1/2/1989 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 23 07VNH44 Kim Se Hun nam 7/29/1988 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 24 07VNH45 Kim Se Jong nam 11/4/1986 Hàn Quốc 2007 2013 Khá
 25 07VNH13 Kang Chung Weon nam 29/01/1989 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
 26 07VNH25 Kwon Ho Jin nam 7/4/1988 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
 27 07VNH46 Hong Seon Ho nam 11/3/1989 Hàn Quốc 2007 2014 Khá
28 07VNH20 Hong Eun Ki nam 11/24/1987 Hàn Quốc 2007 2015 Khá