Print
List of graduates
Hits: 1276
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

06VNH03 Oh Sun Hee Nữ 3/6/1970 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 2 06VNH07 Kim Jeong Hyun Nam 7/1/1987 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 3 06VNH09 Lee Sang Hyup Nam 10/2/1983 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
4 06VNH11 Lee Hyo Jin Nữ 1/8/1987 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 5 06VNH14 Kim Suk Kyum Nam 5/9/1982 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 6 06VNH16 Takano Masayoshi Nam 11/29/1986 Nhật Bản 2006 2010 Giỏi
 7 06VNH17 Kim Eun Me Nữ 3/1/1969 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
 8 06VNH18 Lee Hyung Min Nam 4/13/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
 9 06VNH19 Noh Han Na Nữ 11/16/1985 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
10 06VNH21 Park Young Sook Nữ 5/20/1962 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
11 06VNH24 Kang In Won Nam 1/22/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Giỏi
12 06VNH25 Lee Sang Woo Nam 12/12/1981 Hàn Quốc 2006 2010 Khá
13 06VNH31 Jung Se Young Nam   Hàn Quốc 2006 2010 TBK
14 06VNH32 Kang Seon A Nữ   Hàn Quốc 2006 2010 Khá
15 04VNH06 Bark Jong Hyeon Nam 5/7/1983 Hàn Quốc 2006 2011 TBK
16  06VNH12 Kim Bo Kwang nam 10/19/1987 Hàn Quốc 2006 2012 Khá
17  06VNH13 Kang Yong Kyu nam 10/22/1987 Hàn Quốc 2006 2012 Giỏi
18 06VNH22 Kim Ji Sun Nữ   Hàn Quốc 2006 2012 Khá