STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

 1 04YS001 Shin Dong Ju Nam   Hàn Quốc 2004 2007 TBK
 2 04YS003 Kang Ho Sung Nam   Hàn Quốc 2004 2007 TBK
 3 04VNH03 Song Jae Hee Nữ 11/26/1984 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 4 04VNH04 Lim Min Hee Nữ 10/1/1985 Hàn Quốc 2004 2008 TBK
 5 04VNH15 Bae Kyoung Soo Nam 2/27/1986 Hàn Quốc 2004 2008 TBK
 6 04VNH16 Kim Sang Sug Nữ 2/2/1974 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 7 04VNH18 Jung Mi Hwa Nữ 1/6/1976 Hàn Quốc 2004 2008 Giỏi
 8 04VNH02 Yang Hyeon Guk Nam 3/9/1986 Hàn Quốc 2004 2009 TBK
 9 04VNH09 Hong Bo Min Nữ 8/28/1984 Hàn Quốc 2004 2009 TBK
 10 04YS004 Kim Dea Hun Nam 10/16/1979 Hàn Quốc 2004 2009 TB
 11 05VNH09 Lee Chul Key Nam 3/7/1986 Han Quoc 2004 2011 Kha