STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

03VNH02 Kim Hyung Sik Nam 2/3/1974 Hàn Quốc 2003 2007 Khá
2 03VNH03 Park Jun O Nam 10/25/1979 Hàn Quốc 2003 2007 TBK
03VNH06 Yun Hyun Wuk Nam 2/16/1979 Hàn Quốc 2003 2007 Khá
03VNH16 Kang Young Mi Nữ 11/21/1987 Hàn Quốc 2003 2007 Giỏi
371364 Choi Jin Kun Nam 2/16/1979 Hàn Quốc 2003 2007 TBK
6 03VNH09 Jung Tai In Nam 11/12/1979 Hàn Quốc 2003 2008 TBK
03VNH10 Kang Ji Hwa Nữ 11/3/1977 Hàn Quốc 2003 2008 TBK
03VNH14 Kang Young Dae Nam 1/2/1986 Hàn Quốc 2003 2009 Khá
03VNH01 Kim Young Suk Nữ 2/3/1974 Hàn Quốc 2003 2009 Khá
10  03VNH04 Jang Dong Hoon Nam 4/27/1984 Hàn Quốc 2003 2010 TBK
11  03VNH08 Cho Young San Nam 2/24/1982 Hàn Quốc 2003 2010 Khá
 12 03VNH17 Kim Dae Woo Nam 11/9/1984 Hàn Quốc 2003 2010 Giỏi