STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 01VNH06 Kim Jeon Suk Nam 12/8/1968 Hàn Quốc 2001 2005 Khá
2 01VNH07 Liao Nai Cheng Nam 10/25/1982 Đài Loan 2001 2005 TBK
3 202VNH01 PhRa Suraporn Sri Nam 9/24/1968 Thái Lan 2001 2005 TBK
4 01VNH03 Jang Seo Kyung Nữ 1/3/1983 Hàn Quốc 2001 2006 TBK