TT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 00VNH03 Roh Ji Eun Nữ 5/19/1980 Hàn Quốc 2000 2004 Khá
2 00VNH04 Kim Dong Hwan Nam 8/7/1973 Hàn Quốc 2000 2004 TBK
3 00VNH07 Cho Hyun Joo Nữ 12/16/1981 Hàn Quốc 2000 2004 TBK
4 00VNH09 Song Hae Won Nữ 12/27/1980 Hàn Quốc 2000 2004 Khá
5 00VNH14 Lee Jung Hoon Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TBK
6 00VNH15 Choi Jin Hyuk Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TBK
7 00VNH16 Jung Soo Yong Nam   Hàn Quốc 2000 2004 TB
8 00N7102 Shim Hyo Sun Nữ   Hàn Quốc 2000 2005 TBK
9 00VNH11 Roh Dong Wuk Nam 6/23/1982 Hàn Quốc 2000 2006 Khá